Rekisteri- ja tietosuojaselosteTämä on Mielesi Ystävän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.11.2021. Päivitetty 19.8.2022.1.Rekisterinpitäjä

MY Hyvinvointi- ja Kotipalvelut

y-tunnus 3241222–9


p.040 3757 2812. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taija Huotari, tietosuojavastaava

info@mielesiystävä.fi

p.040 3757 2813. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja -tarkoitus

Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on MY Hyvinvointi- ja Kotipalvelut ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde tai toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn, asiakassuhteen ylläpito.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakassuhteeseen ylläpitoon ja palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot asiakkaan ostamista palveluista ja laskutuksesta muodostuvat rekisterin pitäjän oman toiminnan yhteydessä.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavia tietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaan nimeämältä omaiselta tai lailliselta edustajalta.

Palvelun aikana saadut ja syntyneet tiedot. Tietoja saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivujen yhteydenottolomakkeella, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.7. Tietojen säilytysaika

Laskutukseen liittyvät tiedot säilytetään kirjanpitolain edellyttämän arkistointiajan.

Asiakasrekisteriin liittyvät tiedot säilytetään asiakassuhteen ajan sekä 2 kalenterivuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ellei kirjanpitolaki vaadi pidempää säilytys aikaa.8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille markkinointitarkoituksiin Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle laskutusta varten. MY Hyvinvointi- ja Kotipalvelut laskutuspalvelu on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle, MY Hyvinvointi- ja Kotipalvelut takaa, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä asiallisesti.9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.

Manuaaliset tiedot säilytetään mapeissa arkistossa lukollisessa kaapissa, jonne on pääsy 2. kohdassa mainitulla henkilöllä.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot ovat salasanalla suojattu sekä tietokoneen tietoturva on varmistettu palomuurein ja salasanoin.

Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain kohdan 2. henkilön toimesta.10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Asiakkaan tietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa tai profilointia.11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakasrekisteriin merkityllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisteröidyt tiedot. Asiakkaalla on oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Pyyntö tietojen tarkastuksesta osoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. (Pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisen asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.